Stadgar

 § 1

Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) är en ideell förening och utgör en sammanslutning av legitimerade läkare med intresse för integrativ medicin. Tandläkare, medicine studerande, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet kan efter styrelsens prövning erhålla medlemskap. Medlemmar ska fullgöra sina skyldigheter i enlighet med föreningens stadgar, och i samklang med dess Idé- och Handlingsprogram.

§ 2

Föreningens ändamål är att medverka till den integrativa medicinens utveckling, och att sprida kunskap om denna. Det sker bland annat genom föreningsmöten, föreläsningar, vetenskapliga konferenser och föreningens hemsida.

§ 3

Ansökan om medlemskap ska ställas till styrelsen och avgöras av denna. Styrelseledamot bör vara ledamot eller associerad medlem i Svenska Läkaresällskapet.  Medlem som önskar utträda ur föreningen ska anmäla detta skriftligt till styrelsen. Medlem som ej under två år erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen. Styrelsen ska vidmakthålla en aktuell medlemsförteckning. Medlemmar erhåller information genom e-post och föreningens hemsida.

 § 4

Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag av styrelsen välja person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för den integrativa medicinens utveckling. Hedersledamot erlägger ingen årsavgift.

§ 5

Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av ordförande och minst fem övriga ledamöter. Styrelsen fördelar arbetet inom sig. Vid styrelsemöte skall revisorer ges möjlighet att närvara.

§ 6

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Denne är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter begär det. Kallelse ska skickas minst två veckor före styrelsemöte. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. Vid styrelsemöte ska liksom vid annat möte protokoll föras.

§ 7

Förslag till val som ska förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning, bestående av minst tre medlemmar, varav minst en bör vara styrelsemedlem.

 § 8

Föreningens räkenskapsår överensstämmer med kalenderår. Föreningens årsmöte äger rum under perioden februari-mars månad. Tidpunkt och plats för årsmötet bestäms av styrelsen. Kallelse till årsmöte utsändes till medlemmarna minst en månad före årsmötet. Kallelsen ska även innehålla föredragningslista, valberedningens förslag och en ekonomisk redovisning.

Vid årsmöte ska ordförande, sekreterare och två justeringsmän utses att leda och dokumentera mötet. Fasta punkter vid årsmötet utgörs av styrelsens redovisning av förvaltning och ekonomi, revisionsberättelse, beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställande av årsavgiftens storlek, samt val av ordförande, övriga styrelseledamöter, två revisorer, en revisorsuppleant och valberedning för den kommande mandatperioden.
Mandattiden är för ordförande, revisorer, revisorssuppleant och valberedning ett år. Övriga ledamöter väljs för två år. Valberedningen ska beakta att en för föreningen lämplig rotation äger rum. Protokoll från årsmötet skall tillsändas medlemmarna inom 60 dagar efter mötet.

§ 9

Revisorerna skall utföra revisionen i enlighet med allmänt accepterade revisionsregler och kontrollera att de ekonomiska och administrativa rapporterna inte innehåller påtagliga felaktigheter. Revisionen skall även omfatta administrationen av föreningens angelägenheter och att skatter och andra legala avgifter har erlagts.

§10

Årsmötet är öppet för intresserade, men endast medlemmar som har betalt årsavgiften har rösträtt. Omröstning vid val sker öppet, då ej annat begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. Andra frågor avgörs, om omröstning begärs, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening, som mötets ordförande företräder. Medlem, som ej kan närvara vid årsmötet, kan utöva sin rösträtt genom fullmakt till annan medlem med rösträtt.

§11

Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum vid årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till stadgeändring ska skickas till medlemmarna samtidigt med kallelse till årsmöte. För stadgeändring fordras att minst två tredjedelar av vid årsmötet närvarande medlemmar är eniga om ändring.

 §12

Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas vid årsmöte och fordrar minst två-tredjedels majoritet. Efter en upplösning ska föreningens tillgångar användas för att främja den verksamhet som föreningen verkat för och i enlighet med beslut taget vid årsmötet.