Stadgar

§ 1 Namn

Denna ideella förenings namn är Föreningen för Integrativ Medicin. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen är partipolitiskt, religiöst och etniskt obunden.

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att:

 • främja integrativ medicin enligt den evidens som föreligger inom området eller baserad på sedvanlig behandling i berörda yrkeskretsar och internationell klinisk erfarenhet.
 • påverka beslutsfattare till en större öppenhet för integrativmedicinska diagnos-, vård-, och behandlingsmetoder samt till utökad forskning, utbildning och fortbildning inom detta område
 • verka för ökade möjligheter för legitimerade vårdutövare* att arbeta med integrativmedicinska diagnos-, vård-, och behandlingsmetoder inom den etablerade hälso- och sjukvården
 • verka för att stöd och fortbildning i integrativ medicin ges till hälso- och sjukvårdspersonal*

* med legitimation utfärdad av Socialstyrelsen

§ 3 Medlemskap m.m.

Medlemskap är öppet för alla legitimerade yrkesgrupper som delar och stödjer föreningens målsättning och följer dess stadgar. Medlemskap bekräftas genom att erlägga medlemsavgift. Medlemsavgiften bör betalas under kalenderårets första hälft. Person som blir medlem i föreningen under verksamhetsårets sista kvartal, betalar vid inträdet endast avgiften för nästkommande år. Medlemsavgiftens storlek bestäms på årsmötet. Den eller de som av styrelsen utses till hedersmedlem befrias från medlemsavgift. Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställs av årsmötet (förslagsvis 20xmedlemsavgiften).

 § 4 Föreningsmöten

Föreningens årsmöte skall hållas under perioden  februari till maj. Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen finner det erforderligt eller då det påkallas av minst 25% av föreningens medlemmar. Även revisorerna kan kall till extra årsmöte. Kallelse skickas ut av styrelsen per e-post senast en månad och tidigast två månader innan årsmöte och ifråga om extra möte senast två veckor  och tidigast 4 veckor före mötet. Kallelsen finns även tillgänglig på hemsidan. I kallelsen till extra möte skall anges för vilket ändamål mötet hålls och får endast behandla i förväg anmälda ärenden.

§ 5 Dagordning vid årsmöte

Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

 • Val av mötesfunktionärer: Mötesordförande, sekreterare, justerare jämte ordförande samt rösträknare
 • Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
 • Fastställande av dagordning
 • Föregående årsmötesprotokoll
 • Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse inkl ekonomisk redogörelse
 • Föredragning av revisionsberättelsen
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar som skriftligen anmälts till styrelsen senast en månad före årsmötet (motioner/propositioner)
 • Riktlinjer för kommande verksamhetsperiod
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Beslut av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
 • Val av funktionärer till styrelsen
 • Val av två revisorer och ev. en revisorssuppleant
 • Val av valberedning

§ 6 Rösträtt, valbarhet m.m.

Årsmötet är öppet för intresserade. Rösträtt på föreningens möten har varje närvarande medlem som är myndig och erlagt medlemsavgift för det år årsmötet behandlar. Omröstning sker öppet. Val skall företas med slutna sedlar om så begäres. Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal genom lottning. Medlem, som ej kan närvara vid årsmötet, kan utöva sin rösträtt genom fullmakt till annan medlem med rösträtt. Dock högst en fullmakt per närvarande medlem.

Valbar till styrelseledamot är den medlem som har rösträtt.

§ 7 Styrelse

Föreningens styrelse har till uppgift att handha föreningens angelägenheter i enlighet med dess stadgar och med stöd av fattade beslut.

Styrelsen består av minst fem och högst sju ordinarie ledamöter samt 2-5 suppleanter. Ledamöter väljes för en tid av högst två år, varvid tillses att mandattiden helst utgår växelvis så att årligen halva antalet mandat förnyas.

Styrelsen föreslås ha en geografisk spridning inom Sverige och bestå av representanter från så många olika yrkesgrupper som möjligt.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, arbetsutskott och kan adjungera till sig personer och arbetsgrupper.

 § 8 Sammanträden

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter så påkallar. Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Suppleant har rösträtt då ordinarie styrelsemedlem är frånvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden vid mötet. På alla sammanträden samt årsmöten skall protokoll föras. Vid styrelsemöte skall suppleanter och revisorer ges möjlighet att närvara.

§ 9 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av den eller de styrelsen därtill utser, förslagsvis ordförande samt kassör.

§10 Revision och verksamhetsår

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmötet två revisorer och helst en suppleant för ett år. Revisionsberättelse skall avges senast tre veckor före årsmötet. Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§11 Valberedning

Förslag till val som skall förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning, bestående av minst tre medlemmar, varav en utses till sammankallande.

 §12 Utträde

En medlem som önskar gå ur föreningen skall anmäla detta skriftligen till styrelsen. En medlem som inte har betalat sina avgifter till föreningen för ett räkenskapsår och trots påminnelse inte betalar anses ha gått ur föreningen.

En medlem som allvarligt skadat föreningens syfte eller anseende kan uteslutas med 4/5 majoritet av styrelsen. Dock skall denne givas möjlighet att på styrelsesammanträde försvara sin sak inför ledamöterna.

§13 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras beslut på ordinarie årsmöte med minst 2/3 majoritet.

 §14 Upplösning

För upplösning av föreningen fordras beslut med 4/5 dels majoritet. Det sista årsmötet skall också besluta om hur föreningens tillgångar skall disponeras i linje med föreningens ändamål, förslagsvis doneras till LIM – läkarföreningen i Integrativ medicin.