Historia

Bland läkare som intresserade sig för eller i någon form utövade vad som då betecknades som alternativ eller biologisk medicin förekom i slutet av 1950-talet och åren därefter diskussioner med inriktning på att bilda en gemensam sammanslutning.

En av dessa var praktiserande läkaren i Helsingborg Lars-Erik Essén, som hade skrivit ett utkast till stadgar, som han tillställt en del kollegor, bl a Erik Lindberg i Stockholm. Den 28 mars 1965 träffades i Strängnäs Erik Lindberg och Gunnar Edlund till ett informellt möte med deltagande per telefon av Olof Lindahl, Jern Hamberg och Karl-Otto Aly. Det beslöts att ett möte skulle utlysas och Edlund fick i uppdrag att ordna lokal samt att utforma och skicka kallelser till ett 50-tal kollegor.

Mötet kom till stånd som en tvådagars helgkonferens å Grand Hotel Saltsjöbaden 29-30 maj 1965. Över hälften av de kallade svarade positivt och av dessa infann sig ett 15-tal. Som mötesordförande valdes Edlund och som sekreterare Lindberg. Föredrag hölls av Lindahl, Lindberg och Essén men merparten av tiden ägnades åt stadgediskussion. Företrädare för olika livsåskådningar – antroposofiska, adventistiska och andra – ville då gärna se sina respektive idéer representerade och någon enighet uppnåddes ej. Förhandlingarna ajournerades på obestämd tid.

Under de närmaste åren förekom fortsatt diskussion i mindre grupper, oftast under Olov Lindahls ledning. Man möttes i Stockholm, Gävle, Linköping – där Lindahl 1972 tillträtt en professur i ortopedi – och Strängnäs. Vid ett möte i Linköping 21-22 maj 1976 fattades slutligen beslut om att bilda en förening. Förslag till stadgar utformades och en interimsstyrelse tillsattes med Olov Lindahl som ordförande, Gunnar Edlund som sekreterare och Erik Lindberg som skattmästare samt Karl-Otto Aly som ytterligare ledamot. Vid ett möte i Stockholm (S.t Görans sjukhus) den 5 december 1976 konstituerades den nya förningen under namnet Svenska läkares förening för biologisk medicin, stadgar antogs och den preliminära styrelsen valdes, utökad med Lilian Kullenberg.

Under de följande åren hölls mestadels välbesökta årsmöten på olika platser i landet, såsom 1977 i Sunnansjö (Tallmogården), 1978 Stockholm (SÖS), 1979 Falköping (Mösseberg), 1980 Stockholm (SÖS), 1981 Rämshyttan, 1982 och 1983 Stockholm (SÖS), 1984 Sollefteå (Österåsen), 1985 Ekshärad (Wermlandia), 1986 Skebo bruk, 1987 Järna (Vidarkliniken), 1988 och 1989 Stockholm (SÖS), 1990 Linköping och 1991 Stockholm (Hälsokostrådet).

Medlemsanslutningen ökade efterhand och omfattade som mest omkring 250 läkare och medicine kandidater, från 1989 även tandläkare. En tidskrift, Biologisk Medicin, grundades och kurser anordnades. Föreläsare från grannländer och från kontinenten (Tyskland, England, Schweiz) medverkade vid kurser och årsmöten.

Föreningens främste företrädare under dessa år var Olof Lindahl i hans egenskap av ordförande, tidskriftsredaktör och föreläsare och med vidsträckta kontakter inom och utom landet. Hans oväntade bortgång hösten 1991 innebar därför ett stort avbräck för föreningen. Som tillfällig ordförande fram till nästa årsmöte förordnades Gunnar Edlund, som också tillsammans med Åke Färnlöf i Hälsokostrådet tog initiativet till en stipendiefond till Olof Lindahls minne.

Från denna fond har under årens lopp ett flertal fr a yngre läkare och medicinstudenter erhållit bidrag till studieresor och annat inom området komplementär eller integrativ medicin. Bidrag från fonden har också möjliggjort filmupptagningar av föreläsningar och diskussioner vid av föreningen anordnade seminarier och andra sammankomster, vilka därefter nått betydande spridning via etermedia.

Hösten 1991 företog föreningen med stöd av Ekhagastiftelsen en studieresa till Tyskland med besök vid olika ”reformkliniker” och kurorter. Liknande resor upprepades under några följande år: 1994 till Polen, då med stöd av Hela-stiftelsen, 1995 till Tyskland och Schweiz och 1996 till Finland.

Vid årsmötet 1992 (på Vidarkliniken i Järna) valdes som ny ordförande Karl-Otto Aly med Gunnar Edlund som vice ordförande och sekreterare och Erik Lindberg som skattmästare. Årsmöten hölls 1993 i Trosa (Stensund), 1994 i Stockholm (Danderyds sjukhus), 1995 i Göteborg och 1996 på Finlands-båten mellan Helsingfors och Stockholm. Under åren därefter har årsmötesorten varit Stockholm i skiftande lokaler, bl a IOGT-NTO och Hälsans Hus.

De närmaste åren efter ordförandeskiftet präglades i stor utsträckning av diskussioner beträffande föreningens namn, stadgar och programförklaring, vilka bl a ledde till att föreningen vid årsmötet 2001 antog det nya namnet Svensk läkarförening för komplementär medicin med nya stadgar.

Vid årsmötet 2003 avgick Gunnar Edlund som sekreterare men kvarstod i styrelsen fram till 2008, det sista året som suppleant. Erik Lindberg hade tidigare avgått som skattmästare men kvarstod likaledes i styrelsen fram till 2004, även han det sista året som suppleant. Karl-Otto Aly avgick som ordförande 2007 – men kvarstod i styrelsen – och avlöstes av Bertil Dahlgren.

Vid årsmötet 2008 ändrade föreningen återigen namn, nu till Läkarföreningen för integrativ medicin. Ny ordförande från 2012 är docent Rune Eliasson, som aviserat sin avgång under 2015. Föreslagen efterträdare är docent Ralf Sundberg.

Med Rune Eliasson infördes en ny vetenskaplig inriktning på verksamheten med bl a ett antal strikt vetenskapliga föreläsningar, som alla filmades och som finns tillgängliga på YouTube via föreningens hemsida. Olov Lindahls fond har varit huvudsponsor till dessa föreläsningar.

 

S. Gunnar Edlund
Täby februari 2015