Kallelse till årsmöte 2020
I år var det planerat att vi skulle hålla ett större årsmöte med föredragshållare, paneldialoger samt plenumsamtal. Ämnet var huruvida vår förening ska ombildas till ett förbund, ”Integrativ-medicinska vårdförbundet”.

Intentionen med ombildningen är bland annat att göra vår röst starkare genom att fler föreningar i Sverige som arbetar för Integrativ Medicin utifrån olika kunskapsområden skulle kunna gå samman, det vill säga ansluta sig till ett gemensamt förbund, och dels att förbundet skulle kunna serva sina medlemmar med bland annat juridisk kompetens.

Då föreningar fortfarande behöver förhålla sig till pandemin kommer årsmötet enbart att behandla formaliafrågor. Styrelsen vill samtidigt tipsa om möjligheten att lämna fullmakt till annan medlem som närvarar på årsmötet om man inte vill närvara själv.

De propositioner och motioner samt riktlinjer för verksamheten skjuts fortsatt på framtiden. Detta då det förtjänar större engagemang och diskussion kring besluten om föreningens framtid.

Kallelse till ordinarie årsmöte
Tid: 2020-11-20, kl 17.30 -19.00
Plats: Skånegatan 97, Stockholm
Kallade: Samtliga medlemmar i föreningen
Anmälan: Anmäl deltagande till fim.kassor@integrativ-medicin.se

Bilagor
Årsmötesprotokoll 2019-06-02
Verksamhetsberättelse 2019
Balansräkning 2019
Resultaträkning 2019
Revisionsberättelse 2019
Valberedningens förslag till funktionärer
Dagordning
Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av mötesfunktionärer:
Mötesordförande
Sekreterare
Justerare (jämte ordförande)
Rösträknare
Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
Fastställande av dagordning
Föregående årsmötesprotokoll
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse
Föredragning av revisionsberättelsen
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av medlemsavgift för kommande år
Val av funktionärer till styrelsen
Val av två revisorer och ev. en revisorssuppleant
Val av valberedning
Mötets avslutande
Medlemsavgift
Årsavgiften för 2020 är 250 kr. Inbetalas till föreningen plusgirokonto 49 95 25-4.

För att underlätta för kassören och rösträknaren är det önskvärt att betalningen är oss tillhanda senast 2020-11-13 inför årsmötet. Glöm inte att ange Ditt namn samt eventuella ändringar i adress, telefon eller e-post.

Väl mött på årsmötet!

/Styrelsen för Svensk Föreningen för Integrativ Medicin och Hälsa