Stadgar för svensk Förening för Integrativ Medicin och Hälsa (FIMH)

§ 1 Namn

Föreningens namn är Svensk Förening för Integrativ Medicin och Hälsa (FIMH). Föreningen är idell och partipolitiskt, religiöst och etniskt obunden.

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att:

 • främja integrativ medicin och hälsa enligt aktuell evidensbaserad vård (Evidence Based Medicine): det vill säga vetenskaplig forskning, klinisk expertkunskap inom respektive vårdyrke, samt patientens preferens – i Sverige och internationellt.
 • påverka beslutsfattare till en större öppenhet för integrativmedicinska diagnos-, vård-, och behandlingsmetoder samt till utökad forskning, utbildning och fortbildning inom området, för professionen och allmänheten.
 • verka för ökade möjligheter för legitimerade vårdutövare och socionomer att arbeta med evidensbaserade integrativmedicinska diagnos-, vård-, och behandlingsmetoder inom hälso- och sjukvården, samt att verka för att ytterligare vetenskapligt baserade vårdutbildningar kan leda till legitimation.

§ 3 Medlemskap m.m.

Ordinarie medlemskap är öppet för alla legitimerade vårdyrkesgrupper samt socionomer, som delar och stödjer föreningens målsättning, samt följer dess stadgar. Studerande inom vårdyrken och andra intresserade är välkomna som associerade medlemmar men har inte rösträtt. Ansökan om ordinarie medlemsskap skickas till styrelsen, och kopia på legitimation ska bifogas. Medlemsavgiftens storlek bestäms på årsmötet.

Till hedersmedlem kan årsmöte på förslag av styrelsen välja person, vars insatser varit av stor betydelse för den integrativa medicinens utveckling. Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska anmäla detta skriftligt till styrelsen. Medlem som ej under två år erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen. En medlem som allvarligt skadat föreningens syfte eller anseende kan uteslutas med 4/5 majoritet av styrelsen. Dock skall denne givas möjlighet att på styrelsesammanträde försvara sin sak inför ledamöterna.

§ 4 Styrelse

Föreningens styrelse har till uppgift att handha föreningens angelägenheter i enlighet med dess stadgar och med stöd av fattade beslut.

Styrelsen består av ordförande, 4-7 ordinarie ledamöter samt högst 3 suppleanter. Ledamöter väljes för en tid av högst två år, varvid tillses att mandattiden helst utgår växelvis så att årligen halva antalet mandat förnyas. Även associerade medlemmar kan väljas till styrelsen utifrån sin kompetens. Styrelsen bör ha en geografisk spridning inom Sverige och bestå av representanter från så många olika yrkesgrupper och behandlingsområden som möjligt.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, arbetsutskott och kan adjungera till sig personer och arbetsgrupper.

§ 5 Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär det. Kallelse ska skickas minst två veckor före styrelsemöte. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Till styrelsemöten ska suppleanter och revisorer också inbjudas. Suppleanter har rösträtt då ordinarie styrelsemedlem är frånvarande. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder. Vid styrelsemöte ska liksom vid annat möte protokoll föras.

§ 6 Valberedning

Förslag till val som ska förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst två medlemmar, varav en utses till sammankallande.

§ 7 Årsmöten

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Årsmöte äger rum under perioden februari-april. Tidpunkt och plats för årsmötet bestäms av styrelsen. Kallelse skickas via e-post minst en månad före årsmötet. Kallelsen ska även innehålla föredragningslista, valberedningens förslag och ekonomisk redovisning. Vid årsmöte förekommer följande ärenden:

 • Val av mötesfunktionärer: Mötesordförande, sekreterare samt 2 justeringspersoner.
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
 • Fastställande av dagordning
 • Föregående årsmötesprotokoll
 • Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse
 • Föredragning av revisionsberättelsen
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar som skriftligen anmälts till styrelsen senast en månad före årsmötet (propositioner/motioner)
 • Riktlinjer för kommande verksamhetsperiod
 • Fastställande av medlemsavgift för kommande år
 • Val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter till styrelsen
 • Val av två revisorer och eventuell revisorssuppleant
 • Val av valberedning

Extra årsmöte skall hållas då styrelsen finner det behövligt eller då minst 25% av föreningens medlemmar begär det. Kallelse skickas ut minst en månad före mötet. I kallelsen till extra årsmöte skall anges för vilket ändamål mötet hålls, och endast i förväg anmälda ärenden får behandlas. Revisorerna ska kallas och bör närvara vid extra årsmöte.

Protokoll från årsmöte skall tillgängliggöras medlemmarna inom 60 dagar efter mötet.

§ 8 Rösträtt, valbarhet m.m.

Årsmötet är öppet för medlemmar och speciellt inbjudna, men endast ordinarie medlemmar som har betalt årsavgift har rösträtt. Omröstning sker öppet, men val skall företas med slutna sedlar om så begärs. Beslut fattas med enkel majoritet och vid lika röstetal genom lottning. Medlem som ej kan närvara vid årsmötet kan utöva sin rösträtt genom fullmakt till annan medlem med rösträtt, dock högst en fullmakt per närvarande medlem.

§ 9 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen, samt av ordförande och minst en ledamot gemensamt.

§ 10 Revision

Revisorerna skall utföra revisionen i enlighet med allmänt accepterade revisionsregler. Revisionen skall utöver granskning av föreningens räkenskaper även omfatta administrationen av föreningens ekonomi och angelägenheter i övrigt.

§11 Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgarna kan endast ske vid två på varandra följande årsmöten. Förslag till stadgeändring ska skickas till medlemmarna samtidigt med kallelse till årsmötet. För stadgeändring fordras att minst två tredjedelar av närvarande medlemmar är eniga om ändring.

§12 Upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas vid årsmöte och fordrar minst 80% majoritet. Det sista årsmötet ska också besluta om hur föreningens tillgångar ska användas för att främja föreningens ändamål.