Integrativ Medicin –
ett systemiskt synsätt

Denna text bygger på en föreläsning som hölls av Leena Källqvist, då Nygren, på Familjeterapikongressen 2018-10-04

Begreppet INTEGRATIV MEDICIN

 

Ordet integrativ kommer från latinets integrāre som betyder att återskapa eller förena. Bygger i sin tur på latinets integer som betyder orört, odelat eller helt. Ordet integrativ används ofta i betydelsen att kombinera eller återförena delar till enverkningsfull helhet.

 

 • Integrativ Medicin omfattar eller är den övergripande ramen där skolmedicin (somatisk och psykiatrisk), komplementär medicin, alternativ medicin, naturläkemedel, fysioterapi, psykoterapi, nutrition, fysisk aktivitet, estetisk, kultur, etcetera
 • …under förutsättning att behandlingen är vetenskapligt utvärderad i Sverige eller andra länder
 • Utgår från en systemisk förståelse och syn på individ, grupp, samhälle, land  och miljö etcetera

INTEGRATIV MEDICIN KAN INNEHÅLLA:

Ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården Dir.2017:43 – Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2017

Systemiskt perspektiv på vård och hälsa

 • Behandla inte delarna utan relationerna emellan dem – systemet – oavsett om det är psykiskt eller fysiskt (Batesons pattern that connects)
 • Cirkulär kausalitet – kausal (orsak-effekt), det finns ett samband mellan orsak och verkan, men inte alltid uppenbart hur orsaksambandet ser ut, och finns (alltid) flera orsaker och verkan
 • Att psyke och soma är integrerat och icke särskilt. Det vill säga vi vill verka för en vård där hjärnan inte anses sitta utanför kroppen
 • Och… att vår yttre miljö, natur/ekologi, har en fundamental påverkan och speglar vår inre miljö
 • Vi har valt att låta 4 teman representera ett systemiskt perspektiv på Integrativ Medicin
  • Psykologi/psykiatri/psykoterapi
  • Nutrition, både vad vi faktiskt äter och hur det påverkar den inre miljön ex mikrobiomet
  • Fysisk aktivitet (långsamma och/eller snabba rörelser)
  • Existentialism/Filosofi

Evidensbegreppet står på tre ben

1) Extern evidens (ex. vetenskapliga studier)
2) Intern evidens (ex. klinisk expertis)
3) Patientens preferens

“Evidence based medicine is not ”cookbook” medicine. Because it requires a bottom up approach that integrates the best external evidence with individual clinical expertise and patients’ choice, it cannot result in slavish, cookbook approaches to individual patient care.”
– Sackett, D., Rosenberg, W., Gray, M., Haynes, B., Richardson, S. (1996)
Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ, 1996;312 :71. doi: 10.1136/bmj.312.7023.71

Föreläsning psykolog och professor Rolf Holmqvist 2018-04-13

 • Psykologisk behandling i ljuset av aktuell forskning
 • Psykologisk behandling är mycket mer mångfasetterad än vad vi kan tänka oss!
 • Finns ett intrikat samband mellan behandlarens förmåga att engagera patienten i ett
  förändringsarbete och patientens upplevelse att behandlaren är förtroendegivande och har ett
  behandlingssätt som förefaller meningsfullt för att nå målen
 • Behandlarens förmåga att använda den specifika metoden har sannolikt större betydelse än
  metoden i sig
 • Behandlare som visat sig i studier ha bäst utfall av sina behandlingsärenden har följande
  egenskaper:
  • Tycker om sig själv
  • Positiv självbild
  • Tveksamma till hur de hur de lyckades hjälpa patienter med terapin de utövade

Presentation av
Föreningen för Integrativ Medicin

 • Idag finns två föreningar som verkar under en paraplyförening som heter Integrativ Medicin, Läkarföreningen för Integrativ medicin (1976) och
  Föreningen för Integrativ Medicin (2008)
 • De två föreningarna är just nu i en samgåendeprocess och preliminärt datum för samgåendet är satt till den 2019-02-16
 • Föreningen för Integrativ Medicin är en organisation som vill våga höja och ifrågasätta föråldrade synpunkter och att arbeta mot polariseringar
  genom tvärvetenskapliga sokratiska reflekterade dialoger för att fördjupa och bredda kunskap och förståelser
 • Vi filmar alltid våra arrangemang och lägger ut publikt på hemsidan. Idag har vi mer än 30 filmade föreläsningar, och tillsammans har de laddats
  och tittats på i mer än 3 400 000 minuter, vilket motsvarar 6,5 år

INTENTION

Att främja integrativ medicin och vård i Sverige

SYFTE

Att bidra till en hälsosam och frisk befolkning

MÅLSÄTTNING

Att integrativ medicin och vård erbjuds hela befolkningen och utgör den övergripande ramen för den etablerade vården

Det föreningen gör idag

 • Uppmärksammar Samhällsteman / Frågor / Problem
 • Genomför konferenser utifrån hög vetenskaplighet
 • Tvärvetenskapliga sammanhang med dialoger utifrån olika perspektiv och polariteter applicerat på det svenska samhället
 • Arbetar med informations- och kunskapsspridning
 • För att höja den vetenskapliga kunskapen och nivån samt problematisera rådande sociala konstruktioner utifrån källkritisk
  förståelse av forskning

Ett axplock av arrangerade konferenser

 • 2013 arrangerades en konferens om Mindfulness i Hälsosjukvården och den Epigenetiska revolutionen
 • 2014 arrangerades en konferens om Holistiska och Existentiella
  aspekter på vården
 • 2015 arragerades konferens om Tandhälsa och sjukdom samt cancersjukdomarnas akilleshäl
 • 2016/2017 arrangerade vi en seminarieserie gällande AD/HD, vilket inleddes av professor emeritus Allen Frances.
 • 2017 arrangerades dessutom en mindre konferens om mjölkoch gluten med titeln “Mjölk- och gluten – med risk för både
  patient och behandlare”
 • 2018 arrangerades en stor konferens med titeln “Bortom medikalisering – nya perspektiv på depression, stress och utmattning”, initierat av Leif Havnesköld
 • 2019 planeras en storkonferens om Evidensbegreppet. Initiativtagare till denna är Johan Sundelin

Hur vi arrangerar våra konferenser

 • Vi jobbar medvetet med kunskap om kognitiv dissonans, konfirmationsbias, faktaresistens och kunskap om social konstruktion
 • Vid varje konferens använder vi Sokrates samtalsregler, Sokrates samtals metodik (dialektik) och den familjeterapeutiska metoden reflekterande team.
 • Vi försöker kontinuerligt övervaka aktuell forskning, såväl nationell som internationell, och arbetar i nära samarbete med forskare och
  forskningsinstitutioner.

Kognitiv dissonans och Konfirmationsbias

 • Kognitiv dissonans – är en (obehaglig) känsla som uppstår när man har flera motsägelsefulla
  idéer samtidigt. Teorin om kognitiv dissonans är att människan har en drift att minska sin
  dissonans genom att ändra sina attityder, åsikter och handlingar. Dissonansen minskar genom
  att människan motiverar, klandrar och förnekar saker
 • Konfirmationsbias – är en tendens i mänskligt beteende att omedvetet vara selektivt
  uppmärksam på sådan information som bekräftar våra egna uppfattningar. Konfirmeringsbias
  är en typ av kognitiv bias. Har man en negativ självbild tenderar man att ta fasta på kritik och
  inte höra beröm. Även vetenskapliga forskare tenderar att vara selektivt uppmärksamma på
  forskningsresultat som stämmer med deras egen teori och omedvetet ignorera sådant som
  strider mot den.

Faktaresistens och social konstruktion

 • Paradigm – När det inom ett paradigm har uppstått en kritisk massa anomalier kan en vetenskaplig revolution ske, ett paradigmskifte. I paradigmskiftet finns det en irrationalitet. Paradigm är ojämförbara, inkommensurabla, varför ett paradigm inte kan sägas vara mer adekvat än ett annat då dessa måste bedömas utifrån en position i ett paradigm. Ett tacksamt exempel är hur Newtons klassiska mekanik ersätts med Einsteins relativitetsteori.
 • Faktaresistens – är ett förhållningssätt som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens egen uppfattning. Den egna uppfattningen grundas i stället på konspirationsteorier eller på vad människor med liknande intressen och åsikter sprider på till
  exempel olika internetforum.
 • Social konstruktion – innebär ett samhällsvetenskapligt perspektiv på samhället som socialt konstruerat av människor i samspel med varandra. Enligt perspektivet konstrueras innebörder av könsroller, genus, femininitet, maskulinitet med mera, av människorna som använder begreppen, i den tid de används. Det gör att innebörden av könsroller, genus och maskulinitet kan förändras över tid

Utövar sokratiska samtalsregler – vad menas med det?

 • Sokrates samtalsmetodik kallas Dialektik
 • Sokrates såg på sig själv och på sin samtalsmetodik, som en barnmorska som förlöser kunskap genom samtalet
 • Kunskapen förlöstes genom hållna dialoger och genom argument och motargument
 • Den bästa dialogen var enligt Sokrates det offentliga samtalet, det vill säga en öppen dialog för alla som ville delta
 • Sokrates ställde bara tre tydliga krav på sina samtalspartners, men vi har utökat dem med ytterligare två:
  1. Man ska tala utifrån egen övertygelse och inte upprepa vad andra sagt
  2. Man får inte lägga fram motsägelsefulla argument
  3. Om någon ber är man tvungna att tydligt definiera ord, uttryck och begrepp som användes
  4. Vi har bestämt att personangrepp för att ge tyngd åt sin egen övertygelse är inte tillåtet
  5. Man måste ha lyssnat och reflekterat över vad den andre sagt innan nästa fråga ställs

Seminarieserie
”AD/HD I ett större perspektiv”

 • Allen Frances
  Professor emeritus och psykiatriker
  Psykiatriska modediagnoser, överdiagnostisering och överbehandling – med tonvikt på ADHD
 • Tomas Ljungberg
  Läkare och docent i farmakologi
  AD/HD är inte ett neuropsykiatriskt nfunktionshinder
 • Ann-Marie Lidmark
  Folkhälsovetare och zoofysiolog
  Frisk utan läkemedel
 • Johan Sundelin
  Psykolog och psykoterapeut
  Hönan eller ägget – Familjeterapi vid ADHD
 • Marianne Cederblad
  Professor emerita i barn- och ungdomspsykiatri
  Stressade system – Familjen, skolan och barnet med ADHD-diagnos
 • Susanne Wolmesjö
  Pedagog, lärare på Bosöns Idrottsfolkhögskola
  Rörelse – en underskattad medicin
 • Ketty Hagmann
  Psykolog och psykoterapeut
  Lotta Beskow
  Psykiatriker och psykoterapeut
  ADHD i ett familjesammanhang
 • Johanna Brynielsson
  psykolog, psykoterapeut och klinisk expert inom kris och trauma
  Psykologiskt trauma – diagnos och behandling
 • Jenny Levin
  Dietist och GAPS- practitioner
  Nutrition treatment in ADHD Elimination Diet, Research and guidelines.
 • Anders Hansén
  Överläkare i psykiatri
  Vad ADHD egentligen är och varför fysisk aktivitet är särskilt viktigt för barn och vuxna med detta
 • Elisabet Norin
  Docent vid Karolinska institutet
  The gut-brain axis
 • Lars Joelsson
  Läkare och ordförande för Svenska föreningen för BUP

Bortom medikalisering – nya perspektiv på
depression, stress och utmattning

 • Jörgen Herlofson
  Läkare, specialist i psykiatri och psykoterapeut
  Personcentrerad psykiatrisk diagnostik
 • Peter Gøtzsche
  Läkare, specialist i internmedicin, professor i klinisk forskning, design och analys
  Depressionspiller gör mer skada än nytta
 • Rolf Holmqvist
  Psykolog, psykoterapeut och
  professor emeritus i klinisk psykologi
  Psykologisk behandling i ljuset av aktuell forskning
 • Jan Aronsson
  Legitimerad existentiell psykoterapeut
  Depression och existens
 • Tomas Ljungberg
  Läkare och docent i farmakologi
  Varför blir den moderna människan så ofta deprimerad?
  Roger Nilson
 • Läkare och beroendeterapeut
  Depression/beroende, kliniska aspekter
 • Göran Högberg
  Läkare, Barn- och ungdomspsykiater, forskare
  Depression, ångest och suicidalitet hos unga
 • Töres Theorell
  Läkare, specialist i invärtesmedicin och socialmedicin
  Arbetsförhållanden och depressiva tillstånd
 • Bitten Jonsson
  Sjuksköterska och beroendeterapeut
  Beroende – den stora imitatören
 • Peter Martin
  Läkare och doktor i farmakologi
  Ett funktionsmedicinskt perspektiv
  Jenny Levin
 • Dietist
  Hur vi förebygger depression med mat
 • Jill Taube
  Psykiatriker
  Fysisk aktivitet vid behandling av psykisk ohälsa

FIM artiklar som kommer läggas ut på webben, samt PPT-bilder!

 • Origins – Artikel om Nutritionspsykiatri, författad av ledamot dietist Jenny Levin, efter att hon deltagit i en stor konferens som hölls i Washington om nutritionens betydelse i psykiatrisk vård
 • ADHD – Psykiatriska modediagnoser med risk för överdiagnostisering och övermedicinering – debattartikel författad av Leena K Nygren, Jenny Levin och Fanny Marell inför vår storkonferens om ADHD
 • Replik till Livsmedelsverkets Generaldirektörer – Livsmedelsverket har inte i uppdrag att ge kostråd till sjuka, författad av Jenny Levin, Marina Olai, Leena K Nygren, Tina Brus och RalfbSundberg
 • Anknytningsmönster hos föräldrar vars barn har fått diagnosen AD/HD – Kandidatuppsats författad av Leena K Nygren

Varför Integrativ Medicin…

 • Meditation, mindfulness, fysisk aktivitet, massage, tarmens mikroflora har varit
  totalt flum fast det idag är vetenskapligt belagt. Forskning är färskvara!
 • Men kunskapen når inte alltid folket förrän mycket senare. Det tycker vi är
  problematiskt
 • Det måste finnas en öppenhet för nya kunskaper och nytänkande inom hälso-sjukvård, och vi tror att ett godkännande
  av Integrativ Medicin i Sverige skulle kunna möjliggöra detta.
 • Behovet av Hälso-sjukvård ökar, då många lever med kroniska tillstånd både psykiska och fysiska. Vi blir allt äldre och salutogena friskfaktorer behöver vara en naturlig del av Hälso-och sjukvård.
 • Det har i vetenskapliga studier visat sig vara hälso-ekonomiskt, och det behöver vi ta hänsyn till
 • I studier visas tecken på att sjukskrivningstalen kanske kan sjunka vid ett integrativt omhändertagande
 • Världskongressen för Integrativ medicin och hälsa förra året så betonade WHOs generaldirektör Margaret Chen att de vill driva på länder att utveckla just Integrativ medicin.
 • Det främjar en bättre ekologisk miljö och med tanke på de klimatutmaningar vi ser är det allena en anledning god nog…