Sedan tidigare har Socialstyrelsen publicerat de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-4/

En remissversion av riktlinjerna gjordes tillgänglig 2017-01-26 och det kom in cirka 100 remissvar. För att ge en bild av den kritik som framfördes i remissvaren kommer ett antal av dessa att publiceras här på webbplatsen inför det kommande konferensen Bortom medikalisering – nya perspektiv på depression, stress och utmattning som genomförs 13-14 april 2018.

Det fjärde remissvaret som vi publicerar är skrivet av:

Marie Åsberg, Karolinska InstitutetRolf Holmqvist, Linköpings UniversitetChrister Sandahl, Karolinska InstitutetAlexander Wilczek, Psykiatriska kliniken Ersta sjukhus och Karolinska InstitutetPeter Lilliengren, privatpraktiserandeMalin Bäck, Psykiatriska kliniken i Värnamo och Linköpings Universitet
Citat från remissvaret:

Från implementeringsforskning vet vi att riktlinjer som drivs igenom med makt och disciplin istället för att baseras på tillit och auktoritet är dömda att misslyckas. Det betyder inte att riktlinjerna inte har betydelse. Tvärtom visar implementeringsforskning att de med stor sannolikhet får stort genomslag, men inte på det sätt som var avsett och med helt oförutsägbara kostnader i form av dåligt resursutnyttjande och försämrad kvalité i vården. Detta kommer inte att bidra till att öka förtroendet för Socialstyrelsen.

Remissvaret är på 4 sidor och finns här: Marie_Åberg_et_al_Synpunkter_på_Socialstyrelsens_remissversion