Sedan tidigare har Socialstyrelsen publicerat de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-4/

En remissversion av riktlinjerna gjordes tillgänglig 2017-01-26 och det kom in cirka 100 remissvar. För att ge en bild av den kritik som framfördes i remissvaren kommer ett antal av dessa att publiceras här på webbplatsen inför det kommande konferensen Bortom medikalisering – nya perspektiv på depression, stress och utmattning som genomförs 13-14 april 2018.

Detta tredje remissvaret som vi publicerar är skrivet av författarna till kapitlet om Depression i Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) 2017:

Ingibjörg H. Jonsdottir Professor. Institutet för Stressmedicin VGR och Institutionen för kost och idrottsvetenskap, Göteborgs Universitet.
Jill Taube, specialist i psykiatri. Levnadsvaneprojektet del 2, Svenska Läkaresällskapet
Eva Andersson, docent, legitimerad läkare, idrottslärare, Gymnastik- och idrottshögskolan och Karolinska Institutet, Stockholm
Anders Hovland, försteamanuens, psykolog, Solli distriktspsykiatriske senter (DPS) og Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen
Egil W. Martinsen, professor, överläkare, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, och avdeling for forskning og utvikling, klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus, Oslo
Bengt Kjellman, leg. läk, specialist i psykiatri, docent Karolinska Institutet, Stockholm och Affektiva mottagningen 3, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Detta remissvar stöds också fullt ut av styrelsen för Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) som anger att:

Att fysisk aktivitet minskar depressiva symptom vid lindrig eller måttlig grad av depression har fastställts i såväl Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom som i FYSS 2017 (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, ISBN: 978-91-981711-2-9). Evidensstyrkan för det vetenskapliga underlaget är begränsat till måttligt starkt.

Att fysisk aktivitet kan förebygga depression har starkt stöd i litteraturen.

Remissvaret är på 8 sidor, inklusive 28 referenser, och finns här: YFA_författare_FYSS_2017_Remissvar_Socialstyrelsen

Remissvaret från styrelsen för Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) finns här: YFA_Remisssvar_Nationella_riktlinjer_för_depression_och_ångest