Sedan tidigare har Socialstyrelsen publicerat de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-4/

En remissversion av riktlinjerna gjordes tillgänglig 2017-01-26 och det kom in cirka 100 remissvar. För att ge en bild av den kritik som framfördes i remissvaren kommer ett antal av dessa att publiceras här på webbplatsen inför det kommande konferensen Bortom medikalisering – nya perspektiv på depression, stress och utmattning som genomförs 13-14 april 2018.

Detta andra remissvaret som vi publicerar är skrivet av Psykoterapicentrum.

Psykoterapicentrum skriver i sitt remissvar att vård vid depression och ångest är ett angeläget område som idag involverar en rad olika kunskapsområden inom ramen för ett bio-psyko-socialt synsätt. Psykoterapicentrum finner att de nu föreslagna riktlinjerna saknar denna breda förankring, då i huvudsak enbart ett biologiskt synsätt, med vissa inslag av inlärningsteoretiska interventioner, givits utrymme

Remissvaret är på 12 sidor och finns här: http://www.psykoterapicentrum.se/dokument/PsykoterapicentrumsRemissvarSocialstyrelsensriktlinjerdepression-angestsyndrom081216.pdf