Nu har Socialstyrelsen publicerat de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-4/

En remissversion av riktlinjerna gjordes tillgänglig 2017-01-26 och det kom in cirka 100 remissvar. För att ge en bild av den kritik som framfördes i remissvaren kommer ett antal av dessa att publiceras här på webbplatsen inför det kommande konferensen Bortom medikalisering – nya perspektiv på depression, stress och utmattning som genomförs 13-14 april 2018.

Detta första remissvaret som vi publicerar är skrivet av Göran Högberg som är läkare, barn- och ungdomspsykiater, forskare samt psykoterapeut. Göran har särskild inriktning på psykoterapi vid depression, självmordstankar och psykologiska trauman har varit med i riktlinjearbetet inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Görans remissvar är en reservation enligt följande:

Härmed anmäler jag en reservation till Socialstyrelsens nya förslag till riktlinjer för behandling av depression och ångest hos barn och unga. De brister så allvarligt i evidens att de inte ger god vård och riskerar patientsäkerheten. De måste därför göras om.

  • Förslaget har inte gjort en evidens-baserad analys av risk-nytta med medicinering av unga med SSRI-preparat. Det är uppenbart att risken är större än nyttan vid en evidensbaserad risk/nytta-analys.

  • Vidare bör socialstyrelsen begära att Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling av barn och unga dras tillbaka och arbetas om med en bredare kompetens, utifrån att de utsätter barn och unga för allvarliga risker som inte motsvarar någon dokumenterad nytta.

  • Vidare förordar jag att Socialstyrelsen och Läkemedelsverket inför en skärpt övervakning av SSRI-preparats biverkningar.

  • Socialstyrelsen måste klart ta avstånd från felaktiga påståenden till barn, unga och deras föräldrar om rubbningar i serotonin-system, ”återställande av balans i hjärnan” och andra suggestiva men ogrundade påståenden.

  • Det saknas grund för att rekommendera SSRI vid svår depression.

  • Det saknas grund för att rekommendera SSRI vid ångest.

Remissvaret är på 35 sidor och finns här: Göran Högberg: Reservation till Socialstyrelsens riktlinjer 2017

Nedan är en kondenserad sammanfattning från remissvaret:

Risken är större än nyttan för SSRI-medicinering av deprimerade barn och unga. Detta gäller även ångesttillstånd. Depression relaterad till livskriser blir ofta bra över tid och med nytta av en mångfald satsningar. Svår depression, ofta traumarelaterad, risker att bli kronisk och ge svårt lidande och funktionsnedsättning. Svår depression kan ha nytta av intensiv multimodal psykoterapi som bland annat dialektisk beteende-terapi (DBT). Utveckling av psykosocial behandling av svår depression bör bli ett prioriterat utvecklingsområde.

Remissvaret refererar till följande två biverknings-formulär som är relevanta i sammanhanget. Det ena är från läkemedelsverket och omfattar både SSRI och neuroleptika, medan det andra är en modifikation för bara SSRI som Göran Högberg har tagit fram: