Mot bakgrund av rådande kunskapsparadigm inom barnpsykiatrin samt förändringar i samhällets syn på barns psykiska hälsa genomförde Lotta Beskow och Ketty Hagmann 2015 en studie för att undersöka föräldrars syn på orsaker till ADHD och om denna kunde kopplas till behandlingsönskemål.Avsikten var att utröna om det fanns ett behov av behandlingsinsatser som adresserade mer än barnets ADHD-problematik. Studien genomfördes som en enkätstudie och vände sig till föräldrar till barn med diagnoserna ADHD och ADD.

Studien visade att föräldrars syn på orsakerna till ADHD varierade och bildade sammansatta kategorier i linje med de olika resultat som forskningen inom området visat. Det visades endast svaga samband mellan syn på orsaker till ADHD och önskemål om behandling. Föräldrarna efterfrågade ett brett spektrum av behandlingar. Samband framkom mellan föräldrars målsättningar och önskad behandling samt mellan föräldrars skattning av sitt eget och barnets mående och behandlingsönskemål.

Utifrån detta drogs slutsatsen att det finns underlag för att erbjuda olika typer av behandling till barn med diagnosen ADHD och deras familjer. Ett systemiskt synsätt är hjälpsamt då behandlare behöver kunna tillgodose olika familjers skiftande behov och olika förutsättningar. Att utforska familjemedlemmars olika mål kan vara en viktig utgångspunkt för ett delat beslutsfattande.

Läs hela studien här: ADHD i ett familjesammanhang – föräldrars perspektiv på orsaker och behandling