Kallelse till årsmöte den 1 april 2017

Tid: 2017-04-01, kl 08.30-10.00
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata, Stockholm
Kallade: Samtliga medlemmar i Föreningen för Integrativ Medicin
Anmälan: Anmäl deltagande till fim.info@integrativ-medicin.se

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer:
  • Mötesordförande
  • Sekreterare
  • Justerare (jämte ordförande)
  • Rösträknare
 3. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
 4. Fastställande av dagordning
 5. Föregående årsmötesprotokoll
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse
 7. Föredragning av revisionsberättelsen
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar som skriftligen anmälts till styrelsen senast en månad före årsmötet (motioner/propositioner)
 10. Riktlinjer för kommande verksamhetsperiod
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Beslut av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
 13. Val av funktionärer till styrelsen
 14. Val av två revisorer och ev. en revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Information om samgående med LIM
 17. Mötets avslutande

Medlemsavgift

Årsavgiften för 2017 är 250 kr. Inbetalas till FIM:s plusgirokonto 49 95 25-4.

Tacksam för betalning senast den 15 mars eftersom detta underlättar för kassören och för rösträknaren.
Glöm inte att ange Ditt namn samt eventuella ändringar i adress, telefon eller e-post.

Följande dokument skickas ut per mail två veckor innan årsmötet:

Alla som har anmält sig till årsmötet får följande dokument utskickade:

 • Verksamhetsberättelse 2016
 • Valberedningens förslag 2017
 • Årsmötesprotokoll 2015
 • Årsredovisning 2016
 • Revisionsberättelse 2016

 

Väl mött på årsmötet!

/Styrelsen för Föreningen för Integrativ Medicin