Författare:
Docent Rune Eliasson, Stockholm
Styrelseledamot i Läkarföreningen för Integrativ Medicin

Magnesium är en mirakelmedicin

I min egenskap av lärare i fysiologi (under drygt 40 år) har jag varit intresserad av magnesiumjonens (Mg2+) betydelse för vår hälsa. Till en början var det fråga om varför magnesium (och zink) fanns i så extremt hög koncentrationer i sädesvätskan från män. Intresset stegrades ytterligare då jag 1998 genomgick en stor canceroperation vid vilken man ersatte urinblåsan med 70 cm tunntarm (jejunum). Något år senare fick jag klara symtom på magnesiumbrist eftersom magnesium tas upp genom tunntarmen.

I samband med en fallolycka drabbades jag av tre brutna revben. Enligt VC-läkaren skulle det med hänsyn till min ålder (då 84 år) ta några månader innan jag var helt läkt. Eftersom jag hade min kunskap om frakturläkning och intog både magnesiumcitrat och D3-vitamin var jag läkt och besvärsfri på 10 (tio) dagar!

Magnesium superviktigt för vår hälsa

Vi vet idag att Mg2+ är viktig för mer än 300 olika enzymreaktioner i kroppen, bl a för att i mitokondrierna bilda ATP (ger oss den energi vi behöver) och andra viktiga faktorer. Mg2+ är viktig för bildningen av DNA, för en normal matsmältning och för upptag och fördelning av kalcium i kroppen. Mg2+är av stor betydelse för musklernas arbete och magnesiumbrist är en känd och vanlig orsak till muskelkramper, ssk i benen. Magnesium påverkar hjärtats arbete och brist ger upphov till oregelbunden hjärtverksamhet (flimmer). Mg2+ är även mycket viktigt för en normal hjärnfunktion och anses ha en lugnande inverka och kan därför med fördel tas till kvällen för en bättre sömn. Listan kan göras mycket längre men i detta sammanhang får det räcka för att ämnets betydelse för vår hälsa skall vara begriplig. (ref 1, 2)

Utan magnesium inget liv på jorden

Utan magnesiumjoner i våra alger och gröna växter skulle ett liv på jorden, som vi känner det, vara omöjligt eftersom Mg2+ i dessa gröna växter tillsammans med klorofyll och koldioxid bildar syrgas. Man har gjort en beräkning att enbart från jordens solbelysta alger bildas det ca 15 miljoner ton syrgas per timma.

Skolmedicinens företrädare verkar påtagligt okunniga om hur magnesium fungerar

För naturläkare och andra med intresse för komplementär medicin är de gynnsamma effekterna av Mg2+ väl kända men inom skolmedicinen råder en påtaglig okunskap.

Brist på kunskap om magnesiumjonens betydelse för vår hälsa återspeglas mycket drastiskt i det faktum att ingen svensk myndighet (Socialstyrelsen, SBU, Läkemedelsverket, lokala vårdprogram, etc) har i sina skrifter om frakturer eller osteoporos ens nämnt ordet magnesium. Detta är djupt beklagligt och bevis på en djup okunskap.

Denna brist på kunskap beror sannolikt på två orsaker

Den första är läkarnas dåliga utbildning inom biokemi och fysiologi. Man verkar inte veta vad som menas med ”biotillgänglighet”, dvs att ett ämne måste vara lösligt i vatten eller fett för att tas upp av kroppen. Ett flertal magnesiumföreningar är helt eller mycket olösliga i vatten (Tabell 1) och saknar därför en meningsfylld biotillgänglighet. Eftersom de tre ”olösliga” föreningar som presenteras i Tabell 1 har använts i ett stort antal forskningsprojekt har skolmedicinarna bibringats uppfattningen att ”magnesium” saknar effekt.

Den receptbelagda magnesiumföreningen Emgesan är ett exempel

Enligt FASS skall den användas vid magnesiumbrist eller vid njurstenssjukdom. Eftersom producenten av Emgesan lyckades få denna olösliga magnesiumförening klassad som receptbelagt läkemedel är det naturligt för läkarkåren att förskriva densamma men samtidigt notera dess brist på biologisk verkan. Beslutet visar även på okunnigheten hos Läkemedelsverket.

Alla forskningspublikationer, som använt svårlösliga magnesiumsalter har visat på en avsaknad av en meningsfylld effekt utom i fråga om en laxativ sådan. År 2000 försvarades på Karolinska institutet en avhandling, som visade att Emgesan saknade inverkan på hjärtflimmer. Vid min extraopposition stod det helt klart, att varken respondenten, hans handledare, opponenten eller betygsnämndens medlemmar visste vad som menades med ”biotillgänglighet”.

Verkningslösa magnesiumföreningar är vanliga på apotek och hälsokostaffärer

Det finns gott om vetenskapliga publikationer i vilka man använt Mg(OH)2, MgO eller MgCO3, dvs föreningar som saknar en meningsfylld biotillgänglighet och därmed biologisk effekt. Samtidigt finns det en uppsjö av just dessa (!) magnesiumpreparat på apotek och i hälsokostaffärer! Säljpersonalen känner i allmänhet inte till sakförhållandet utan säljer därför burkarna till en okunnig allmänhet.

Skolmedicinens företrädare och våra medicinska myndigheter har av samma skäl fastslagit att ”magnesium” saknar biologisk effekt. Detta är utomordentligt tragiskt, felaktigt och orsak till att hundratusentals patienter med magnesiumbrist, osteoporos och frakturer inte får ett för dem livsnödvändigt näringstillskott.

Osteoporospatienter särskilt utsatta

Osteoporos är en mycket vanlig sjukdom hos äldre, främst kvinnor, och i Sverige inträffar ca 70 000 frakturer om året. Mot denna bakgrund kan man betrakta företrädarnas för skolmedicin och myndigheter okunnighet som en hälsoskandal av gigantiska mått.

Jag har framhållit dessa fakta för många av dem som författat officiella anvisningar om fraktur- och osteoporosbehandling. Dock utan någon som helst framgång.

Hur kan man avgöra om magnesium är viktigt?

För mig som fysiolog är det två saker som är vägledande när man skall bedöma om magnesiumjonen är en kliniskt viktig faktor eller inte.

Den första har att göra med blodkoncentrationen av magnesium. Referensvärdet, dvs det område inom vilket blodkoncentrationen skall ligga hos friska individer, är mycket snävt, 0,70 – 0,95 mmol/liter blodplasma. Ingen annan av de vanliga metallerna har ett så snävt intervall. För mig betyder detta att kroppen har en homeostatisk (självreglerande) kontrollmekanism, som kraftigt begränsar det område inom vilket magnesiumkoncentrationen skall ligga. Detta kan i sin tur bara betyda att det snäva intervallet är biologiskt viktigt.

Många läkare har nämnt att mitt magnesiumvärde i blodprovet ”ligger inom normalvärdet”. Mitt svar har alltid varit: ”Det är jag glad över ty annars hade jag haft en fot i graven.” När kroppen förlorar magnesium hämtas ämnet från skelett och muskler och därför kan kroppen hålla en mycket stabil halt i blodplasma. Det är när dessa reserver inte räcker till som patienten ”står med en fot i graven”.

Den andra viktiga faktorn har att göra med det stora antalet sjukdomssymtom, som kan knytas till brist på magnesium. Tidiga symtom är kramper i musklerna (främst i vaderna) inklusive hjärtats muskel (flimmer eller frekventa extraslag), trötthet eftersom hjärnan har en hög andel av magnesium, nedsatt immunförsvar, sänkning av kalcium i blodet (Mg är en regulator av kalciumhalten), påverkar diabetes T2 genom en störd insulinkänslighet, störd sårläkning och frakturläkning, m.m.

Sveriges befolkning har en generell brist på magnesium

Den ena gäller en begränsad tillförsel via födan. Detta har i sin tur att göra med det moderna jordbruket och att man inte har förstått betydelsen av att tillföra magnesium – och andra viktiga metaller. Som ett exempel kan nämnas att halten av magnesium i amerikanska (sannolikt också svenska) äpplen har sjunkit med 82 % mellan 1914 och nutid. Som framgår av Tabell 2 har det skett en motsvarande sänkning av äpplens innehåll av järn och fosfor. Kalciumhalten har ”bara” sjunkit med 48 %. Det finns ingen anledning förmoda att skillnaden mellan svenska och amerikanska äpplen är påtaglig.

Svenska läkarkåren har läst ett antal vetenskapliga arbeten där man inte noterat någon påtaglig effekt av att tillföra magnesium. Kunskapen om de använda föreningarnas mycket låga biotillgänglighet har inte ingått i förståelsen. Detta framgår även klart av de rekommendationer som givits ut av Socialstyrelsen, SBU, Landstingens vårdprogram, etc och som är skrivna av utgivarens experter. I alla dessa skrifter finns inte ett ord om magnesium. Läkarna handlar därefter och utgår tyvärr från att ”Myndigheten” vet bäst trots att historien gång på gång visat att så inte är fallet.

En gång skrev Nobelpristagaren Richard Feynman (priset mottogs 1965): ”Vetenskap är att ifrågasätta experternas kunskap”. Jag instämmer till fullo eftersom jag fått detta verifierat otaliga gånger! Inte bara när det gällt magnesiums roll inom biologins område.

Sett ur ett holistiskt perspektiv är situationen bedrövlig

och för patienterna ytterligt problematisk. Med ca 70 000 frakturer per år kan man med emfas framföra att en majoritet av dessa patienter inte fått den förebyggande behandling de borde ha fått. I stället för ett naturligt och ofarligt ämne (biotillgängligt magnesium) har man prövat kalcium D3-vitamin och läkemedel som bisfosfonater, de senare har biverkningar och en måttlig effektivitet. Det tragiska är att magnesium också är nödvändigt för att kalcium skall tas upp av kroppen och införlivas med cellerna.

Magnesiumjonen (Mg2+) har i många sammanhang kallats för mirakelsubstans på grund av sin många och livsviktiga funktioner i kroppen. Den som vill lära mer hänvisas till referenslistan nedan.

Det är riskfritt att ta en måttlig överdos av ett biotillgängligt magnesiumpreparat eftersom överskottet utsöndras i urinen. Med ”måttligt” avser jag upp till fem gånger den rutinmässiga dosen (se nedan).

Befolkningen i stort har ett magnesiumunderskott

Befolkningen i Sverige och många andra länder har i mycket hög grad en magnesiumbrist, inte bara på grund av lågt näringsinnehåll utan på grund av att många faktorer bidrar till att kroppen förlorar mer magnesium än vad som tillförs. Till denna grupp hör läkemedel, bl a diuretika (urindrivande medel, främst thiazider), digitalis, järnmedicin, kolsyrade drycker med fosfater eller tanniner, sockersjuka (diabetes) p g a en ökad urinutsöndring, skador i njurarnas återabsorption, sjukdomar i tunntarmen (t ex Crohns sjukdom), protonpumpshämmare (t ex Omeprazol) och fluor för att nämna några av de viktigaste. Fluor finns inte bara i tandkrämer och munhygienska produkter utan även i flera läkemedel och i grundvattnet från ett stort antal kommunala vattenleverantörer (4). Fluor binds till bl a magnesium och komplexet utsöndras sedan via njurarna.

Nya patientlagen 2015 står på patientens sida

Den nya patientlagen, som återfinns på nätet under adressen

http://www.nfsd.se/om-sallsynta-diagnoser/Aktuellt/Nyheter/Ny-patientlag-den-1-januari-2015/

är nu till stor hjälp för patienterna. Den kräver att läkarna har skyldighet att ge patienterna en allsidig information om bl a:

 • metoder för att förebygga sjukdom eller skada
 • möjligheten att välja behandlingsalternativ

Eftersom magnesium av rätt sort inte är receptbelagt behöver Du som patient inte kontakta någon läkare men genom att ställa frågor till Din läkare kan Du skaffa Dig kunskap om hans/hennes inställning till det som behandlats i denna skrift och vid behov ge honom/henne tips om var man kan hämta fakta.

Jag vet av många års erfarenhet att mina skrivelser till Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och enskilda läkare inte haft någon som helst effekt. Kanske kan Du, som informerad patient, göra en skillnad. (5)

Mitt råd är, att bara inta tabletter som innehåller Magnesium citrat, eventuellt i kombination med laktat. Den mängd magnesium vuxna behöver per dag är mellan 240 och 360 mg räknat på tablettens innehåll av magnesium (Mg2+), dvs. inte hela saltet (Mg-citrat). Kontrollera att det är denna mängd man avser med informationen på förpackningen.

Sammanfattning

Svensk befolkning har generellt brist på magnesium, en brist som mycket sällan avspeglas i tagna blodprover. Magnesium är enormt viktigt för en normal hälsa. Brist på magnesium kan avslöjas genom att bestämma mängden Mg inne i röda blodkroppar, men denna analys görs inte på alla rutinlaboratorier. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på de symtom, som kan förknippas med magnesiumbrist, främst kramper i underbenen och extraslag från hjärtat. Bland de Mg-preparat som kan tas upp av kroppen finns Mg-citrat, Mg-lactat, och flera andra lösliga föreningar. Undvik de tre salter som finns överst i tabell 1.

Tabeller

Tabell 1: Biotillgänglighet för Mg-föreningar (löslighet i vatten)

Förening Löslighet gram/L
Mg-hydroxid (Mg(OH)2(Emgesan)1) 0,001-0,012
Mg-oxid (MgO) 0,09
Mg-karbonat (MgCO3) 0,1
Mg-citrat 200
Mg-laktat >400

1) Detta ämne saknar nästan helt biologisk effekt men
är av Läkemedelsverket receptbelagt på fabrikantens begäran.

Tabell 2: Milligram mineral i ett äpple. Förändring under åtta decennier

Mineral 1914 1963 1992 Ändring 1914-1992
Järn 4,6 0,3 0,18 – 96 %
Fosfor 45,2 10,0 7,0 – 84 %
Magnesium 28,9 8,0 5,0 – 82 %
Kalcium 13,5 7,0 7,0 – 48 %
Kalium 117,0 110,0 115,0 – 2 %

Källa: Nutritional Security Institute http://www.nutritionsecurity.org

 

Referenser

 1. Carolyn Dean, The Magnesium Miracle, ISBN 9788-0-345-49458-0

 1. Mirakelmineral återupptäckt: Publ av Faksimilen Media
  www.vitaminer.nu/pub_docs/documents/VN10.htm
  Referenslista kan beställas.
 1. Klevay LM & Milne DB, Low dietary magnesium increases supraventricular ectopy. Am J Clin Nutr; 2002;75:550-4
  http://ajcn.nutrition.org/content/75/3/550.long
 1. Svenskt vatten.
  http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Dricksvatten/Takt-till-kran/Kemiska-amnen/Fluorid/
 1. Nobelpristagaren Werner Helsenberg, fysiker, har knutits till följande citat:
  ”Vi måste komma ihåg att vad vi observerar är inte naturen i sig utan naturen exponerad med den metod vi använt för att bedöma densamma.”

Saknar man kunskap om begreppet ”biotillgänglighet” blir bedömningen av magnesiums betydelse helt otillförlitliga.

©Rune Eliasson