SBU har på förfrågan från Socialstyrelsen granskat det vetenskapliga underlaget för tester och insatser som används för barn och ungdomar med dyslexi. I augusti publicerade SBU rapporten Dyslexi hos barn och ungdomar. Tester och insatser. En systematisk litteraturöversikt. Rapportens viktiga slutsatser är.

  • Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras läsförmåga, stavning, läsförståelse, läshastighet och förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet). Det går inte att uttala sig om nyttan av andra former av läs- och skrivträning eller av alternativa verktyg (hjälpmedel för att stödja, kompensera och utveckla läsförmåga som t ex appar i mobiltelefonen). Metoderna är otillräckligt utvärderade.
  • Det finns tester som kan förutsäga dyslexi redan innan barnen har fått undervisning i att läsa och skriva i skolan. Brister i fonologisk medvetenhet, snabb automatiserad benämningsförmåga samt bokstavskännedom har ett samband med dyslexi. Nytta och eventuella risker med sådana tidiga testförfaranden har inte utvärderats i denna rapport. Insatser som riktas mot barn med sådana bristande förmågor innan de får lästräning har inte utvärderats i rapporten.
  • I Sverige används mer än 50 olika tester för att upptäcka och utreda barn med dyslexi. Inget av testerna är vetenskapligt utvärderat d v s det saknas studier som undersöker om de är tillförlitliga och mäter det som avses.

Rapporten om dyslexi är unik eftersom det är den första någonsin inom området. Det är tydligt att det finns få vetenskapliga studier av hög kvalitet inom området. En genomgång av 12743 artikelsammanfattningar visade att endast 59 var av tillräckligt hög kvalitet för att ingå i det vetenskapliga underlaget för evidensgradering. Det finns flera kunskapsluckor som måste åtgärdas av forskarna. Hela rapporten kan laddas ner från SBU:s hemsida.

/Mona Näreskog, styrelsemedlem i LIM och en av experterna i SBU:S projektgrupp för rapporten.

Rapporten i sin helhet finns här: http://www.sbu.se/sv/Om-SBU/Nyheter/Dyslexi-hos-barn-och-ungdomar—tester-och-insatser/

Där finns också länkar till rapportens sammanfattning som film och som ljudfil.