Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har precis kommit ut med en rapport ”Mat vid fetma” vars syfte har varit att systematiskt sammanställa den vetenskapliga litteraturen om råd om mat och faktiskt intag för personer med fetma.

I rapporten dras ett antal slutsatser kring sambandet mellan mat och vikt liksom sjuklighet och dödlighet hos personer med fetma. Rapporten innehåller inte någon utvärdering av metoder för att förmedla kostråd och inte heller samband mellan mat och ohälsa hos befolkningen i allmänhet.

Slutsatserna i rapporten berör följande områden:

  • Viktnedgång hos vuxna på kort och lång sikt
  • Viktnedgång hos barn- och ungdomar
  • Bibehållande av lägre vikt
  • Insjuknande eller död i hjärt-kärlsjukdom
  • Insjuknande i diabetes
  • Omfattningen på vetenskapligt underlag kring kost och dryck

SBU publicerade 2002 en rapport ”Fetma – problem och åtgärder” som granskade underlaget för samtliga vid den tiden aktuella metoder för fetmabehandling, inklusive kostbehandling. 2010 publicerades också en rapport ”Mat vid diabetes”.

Källa: SBU:s webbplats

Pressmeddelande: http://www.sbu.se/sv/Press/Arkiv/Pressmeddelande/Olika-typer-av-kostrad-kan-ha-effekt-vid-fetma/

Rapporten: http://www.sbu.se/218