En prejudicerande dom i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) visar att det är möjligt för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal att integrera komplementär- och alternativmedicin (KAM) med skolmedicin, också i Sverige.

HFD beslutade redan 2011 att godkänna att en läkare integrerat KAM-behandling med skolmedicinsk behandling. Därmed utgör beslutet gällande rätt. Att domen redovisas i Regeringsrättens årsbok HDF 2011 (ref 70) innebär också att den är prejudicerande och därmed ska vara vägledande för framtida rättstillämpning.

Patientsäkerheten tillgodosedd och behandlingen ofarlig

HFD påpekar i domen att Socialstyrelsen anser att den kompletterande homeopatiska behandlingen är ofarlig. Domstolen konstaterar vidare att det i målet inte hade påvisats något enda fall där en patient gått miste om eller riskerat att inte få lämplig skolmedicinsk behandling genom läkarens agerande. Därför upphävde HFD ansvarsnämndens beslut om prövotid för läkaren. Att den homeopatiska behandlingen – enligt Socialstyrelsens uppfattning – inte överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet saknar således betydelse.

Läkarens juridiska ombud, Ingegerd Lundberg Krook, säger:

”Socialstyrelsen kan inte förbjuda att en kompletterande alternativmedicinsk behandling används av en legitimerad vårdgivare. Initialt är det den legitimerade, och inte Socialstyrelsen, som avgör om en kompletterande KAM-behandling utgör en risk för patientsäkerheten. Om Socialstyrelsen inte delar den legitimerades uppfattning, så får styrelsen i efterhand vända sig till förvaltningsdomstolen med yrkande om påföljd för den legitimerade. Och då har Socialstyrelsen den fulla bevisbördan för sin ståndpunkt att den av Socialstyrelsen ifrågasatta KAM-behandlingen äventyrat patientens liv och hälsa. Detta har stöd i gällande rätt.”

Förvaltningsdomstolen avgör

Ingegerd Lundberg Krook säger vidare att:

Det är således inte Socialstyrelsen som avgör om patientsäkerheten har satts i fara i ett enskilt patientfall, utan det gör förvaltningsdomstolen. Det räcker alltså inte att Socialstyrelsen konstaterar att en alternativmedicinsk behandlingsmetod har använts som komplement till den skolmedicinska. Har patienten fått lämplig skolmedicinsk behandling så är patientsäkerheten tillgodosedd, såvida Socialstyrelsen inte kan åberopa full bevisning för att den kompletterande alternativmedicinska behandlingen har äventyrat patientens liv och hälsa. Lundberg Krook framhåller också att HFD inte säger någonting i domen om systematisk användning av homeopatisk behandling eller att sådan kompletterande behandling endast får ske på patientens egen begäran.

Välkomnar beslutet

Läkarföreningen för Integrativ Medicin, LIM, och Föreningen för Integrativ Medicin, FIM, välkomnar den prejudicerande domen. Föreningarna uppfattar domen som ett stöd för att KAM-behandling får ges i kombination med skolmedicinsk vård- och behandling under förutsättning att Patientsäkerhetslagen följs. De KAM-metoder som kan bli aktuella är sådana som är accepterade och väl etablerade sedan länge i övriga EU-länder. Det innebär att de har haft ett stort antal användare under många år, alltså är väl beprövade och utvärderade.

Källa: Pressmeddelande från LIM och FIM 2012-08-30
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/legitimerade-vaardutoevare-faar-ge-integrativmedicinsk-vaard-789230