Handlingsprogram

 

”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa” enligt den svenska hälso- och sjukvårdslagen. Hälsa är mer än frånvaro av sjukdom. Läkarföreningen för Integrativ Medicin (LIM) vill verka för en helhetssyn på människan, och en ökad förståelse för hur hälsa och sjukdom påverkas av psykiska, fysiska, sociala och miljömässiga faktorer.

Medicinska åtgärder bör inriktas på att stödja hälsofrämjande processer, inte enbart på att behandla enskilda sjukdomar och symtom, ett så kallat salutogent perspektiv. Exempel på salutogena faktorer är en icke industribearbetad kost, fysisk och kulturell aktivitet samt balans mellan arbete, social samvaro och vila.

Vid sjukdom är patientens egen aktivitet för att tillfriskna och vidmakthålla en god hälsa viktig. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bör använda naturnära substanser och metoder där så är rimligt. LIM vill också medverka till att väldokumenterade, komplementära behandlingsmetoder integreras i den vanliga sjukvården.

Komplementär medicin omfattar preventiva, diagnostiska och terapeutiska metoder, som ännu inte är allmänt accepterade vid svenska universitet och allmänna sjukvårdsinrättningar. Vad som ses som komplementärt varierar mellan olika länder och över tiden. Metoder som inte accepteras i ett land kan vara helt etablerade i ett annat. Enligt den definitionen omfattar komplementär medicin ett stort antal metoder med olika inriktningar.

Vi skall verka för forskning kring komplementära medicinska metoder samt ökad kunskapsspridning och utbildning. Detta sker bland annat genom vår hemsida, kurser, seminarier och föreningsmöten.

LIM verkar också för en utökad terapifrihet. Läkare och annan legitimerad sjukvårdspersonal bör få större möjligheter att – under fullt yrkesansvar – utöva komplementära/integrativa metoder. Stöd för denna hållning finns exempelvis i Högsta förvaltningsdomstolens vägledande utslag 6634-10 publicerad den 23 september 2011och den nya patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).

Med dessa värderingar som grund eftersträvar LIM att de synergieffekter som integrativ medicin möjliggör ska nå patienten.

LIM samverkar bland annat med FIM – Föreningen för Integrativ Medicin – som är öppen för alla legitimerade yrkesgrupper i vården.