Årsmöte 26 april 2020

Årsmöte 2020

I år var det planerat att vi skulle hålla ett större årsmöte med föredragshållare, paneldialoger samt plenumsamtal. Ämnet var huruvida vår förening ska ombildas till ett förbund, ”Integrativ-medicinska vårdförbundet”.

Intentionen med ombildningen är bland annat att göra vår röst starkare genom att fler föreningar i Sverige som arbetar för Integrativ Medicin utifrån olika kunskapsområden skulle kunna gå samman, det vill säga ansluta sig till ett gemensamt förbund, och dels att förbundet skulle kunna serva sina medlemmar med bland annat juridisk kompetens.

På grund av rådande samhällsläge gällande Covid-19 är det inte längre lämpligt att träffas i större grupper.

Ett ordinarie årsmöte kommer i enlighet med föreningens stadgar att hållas innan april månads utgång, närmare bestämt den 26 april 2020, men vi kommer att skjuta på beslut rörande propositioner/motioner och riktlinjer för den kommande verksamheten till ett extra årsmöte som kommer att kallas till efter sommaren. Detta för att så många som möjligt ska kunna delta i diskussion och beslut kring dessa viktiga frågor rörande föreningens kommande verksamhet. Den som vill är naturligtvis hjärtligt välkommen att delta vid båda årsmötena.

Kallelse till ordinarie årsmöte

Tid: 2020-04-26, kl 10.00-11.30
Plats: Skånegatan 97, Stockholm
Kallade: Samtliga medlemmar i föreningen
Anmälan: Anmäl deltagande till fim.kassor@integrativ-medicin.se

 

Bilagor

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesfunktionärer:
  • Mötesordförande
  • Sekreterare
  • Justerare (jämte ordförande)
  • Rösträknare
 3. Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
 4. Fastställande av dagordning
 5. Föregående årsmötesprotokoll
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redogörelse
 7. Föredragning av revisionsberättelsen
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar som skriftligen anmälts till styrelsen senast en månad före årsmötet (motioner/propositioner)
 10. Riktlinjer för kommande verksamhetsperiod
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Beslut av antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
 13. Val av funktionärer till styrelsen
 14. Val av två revisorer och ev. en revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Mötets avslutande

Medlemsavgift

Årsavgiften för 2019 är 250 kr. Inbetalas till föreningen plusgirokonto 49 95 25-4.

Tacksam för betalning senast den 16 april då det underlättar för kassör och rösträknare.
Glöm inte att ange Ditt namn samt eventuella ändringar i adress, telefon eller e-post.

 

Väl mött på årsmötet!

/Styrelsen för Svensk Föreningen för Integrativ Medicin och Hälsa

echo "content-post.php";

,